Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

Kursbeskrivning
Utbildningen ger en grundläggande förståelse hur man arbetar med Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbetet samt AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Under en heldag varvar vi teori och praktik i form av föreläsningar, diskussioner och gruppövningar med lätta, konkreta modeller, verktyg och metoder för att arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbetet. Detta ger möjlighet och förståelse att skapa enkla rutiner för att uppmärksamma och åtgärda både fysiska, organisatoriska och sociala risker att det blir en så naturlig del i verksamheten som möjligt. 

Under kursen kommer vi gå igenom hur man bedriver och arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet från tre centrala delar:
1. Undersöka risker som finns på arbetsplatsen
2. Genomföra åtgärder så att ingen drabbas av en olycka eller av ohälsa
3. Uppföljning av åtgärderna, så att man är säker på att riskerna har försvunnit eller minimerat riskerna så mycket som möjligt.

Målet är att deltagarna efter utbildningen ska: 

 • Få en övergripande bild av vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär och kraven som föreskrifterna innefattar.  
 • Förstå innebörden och skyldigheterna som arbetsgivare och arbetstagare har i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 • Få verktyg och metoder för att kunna bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete så enkelt som möjligt.  
 • Förstå sambandet mellan ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling. 

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud, medlemmar i arbetsmiljögrupp/skyddskommitté, HR-personal, personer med nytta av grundläggande arbetsmiljökunskaper i sin roll. Inga förkunskaper krävs. 

Kursinnehåll

 • Förskrifter AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbetet samt AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 
 • Övergripande om Arbetsmiljölagen
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens roll 
 • Skyddsombud/arbetsmiljöombud roll  
 • Delaktighet, medverkan och samverkan 
 • Rutiner och handlingsplaner 
 • Exempel på hur man kan arbeta med SAM i praktiken