Integritetspolicy

VÅRA ÅTAGANDEN
HR Commit i Väst AB, org.nr. 559192-9608, (nedan ”vi”, ”oss”, ”vår”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy. Vi vet hur viktig våra kunders integritet är och vi strävar efter att vara tydliga med hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter.

INFORMATION VI SAMLAR IN
Vi samlar in flera olika typer av information i anslutning till våra Tjänster, till exempel:
• Information som du själv ger oss
• Information som vi samlar in gällande din användning av våra tjänster och
• Information vi får från tredje part
Vi kan också komma att fråga efter ditt samtycke för att samla in information eller meddela dig hur vi samlar in personuppgifter på ett sätt som inte beskrivs i den här sekretesspolicyn när så krävs för vissa tilläggstjänster.

INFORMATION FRÅN TREDJE PARTS KÄLLOR
Vi kan få uppgifter om dig från offentliga och kommersiellt tillgängliga källor (i enlighet med tillämplig lagstiftning) som vi kan kombinera med annan information vi får av eller om dig. Vi kan också få information om dig från tredje parts sociala nätverkstjänster när du väljer att ansluta genom dessa tjänster.

ANNAN INFORMATION VI SAMLAR IN
Vi kan också samla in annan information om dig, om din enhet eller om hur du använder tjänsterna på sätt som vi beskriver för dig vid tidpunkten för insamlingen eller på annat sätt med ditt samtycke när så krävs.

Du kan välja att inte ge oss viss typ av information men detta kan påverka dina möjligheter att använda vissa Tjänster. Vi kommer tillhandahålla relevant information vid tiden för informationsinsamlingen för att hjälpa dig att ta ett välgrundat beslut.

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION
Vi använder insamlad information enligt ”Artikel 6 i förordningen” i syfte att:
* registrera dig eller din enhet för en Tjänst
* tillhandahålla en begärd tjänst eller funktion
* tillhandahålla anpassat innehåll och personliga tjänster baserat på dina tidigare aktiviteter via våra Tjänster med ditt godkännande,
* för utvärdering och analys av vår marknad, kunder, produkter, annonskampanjer och tjänster för att bättre förstå, genom statistiska processer, våra kunder för att kunna erbjuda de mest relevanta tjänsterna och upplevelserna till dig,
* för att fråga dig om dina åsikter om våra produkter och tjänster och att genomföra kundenkäter med ditt godkännande,
* förstå hur personer använder våra Tjänster så att vi kan förbättra dem och utveckla nya produkter och tjänster.
* erbjuda underhållstjänster och support för din enhet

Vi kan sammanställa information från eller om dig, mellan olika tjänster eller enheter, i enlighet med syften beskrivna i denna Sekretesspolicy.  Vi baserar även våra rekommendationer, anpassat innehåll och personliga funktioner för en förbättrad upplevelse av Tjänsten på informationen som du ger oss direkt, genom att använda Tjänsterna, din användning av vår webbplats eller via information som du gett oss via en betrodd tredjepartsleverantör, för att ge oss en bättre förståelse för våra kunder.

DELANDET AV DIN INFORMATION
Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

HUR VI SÄKERSTÄLLER DIN INFORMATIONS SÄKERHET
Vi skyddar din information och har inrättat lämpliga fysiska och tekniska åtgärder för att skydda information som vi samlar in i samband med våra Tjänster. Observera dock att trots att vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din information är ingen websida internetöverföring, datasystem eller trådlös anslutning helt säker.

DINA RÄTTIGHETER
Enligt artikel 12,13,14,15,16,17,18,19,20 och 21 i förordningen

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är gratis att begära.
Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.
Rätt att bli raderad
Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fallen att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.
Rätt till invändning
Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.
Rätt till begränsning
Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.
Rätt att återkalla samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.
Rätt att lämna klagomål
Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka oss ett meddelande. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

DATALAGRING
Vi kommer inte behålla dina personuppgifter längre än nödvändigt för det syfte som informationen samlades in. Det innebär att informationen kommer att förstöras eller raderas i våra system när den inte behövs längre.

Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att informationen vi hanterar om dig hanteras baserad på följande resonemang:
1. åtminstone den tid informationen används för att tillhandahålla en tjänst;
2. som krävs enligt lag, kontrakt eller lagstadgade skyldigheter, eller
3. endast så länge det är nödvändigt för det ändamål för vilket de samlades in och bearbetas eller längre om så krävs enligt kontrakt, enligt tillämplig lagstiftning eller för statistiska ändamål, med förbehåll för lämpliga skyddsåtgärder.

Kontakta vår kundtjänst på info@hrcommit.se vid frågor.